loading
close
Loading.. new window reload
Header Image
 
Bel ons
020 42 12 277

Klachten & Privacy

Klachten kunnen opgelost worden

Een goed contact met de hulpverlener is heel belangrijk

Gelukkig zijn de meeste cliënten tevreden over hun hulpverlener. Toch kunt u van mening zijn dat u onzorgvuldig behandeld bent of dat bepaalde zaken beter hadden gekund. Uw opmerkingen of klachten bieden uw hulpverlener de mogelijkheid om de dienstverlening zo nodig te verbeteren. Hier kunt u lezen wat u kunt doen als u suggesties of klachten heeft.

Probeer samen met uw hulpverlener het probleem op te lossen

Uw hulpverlener stelt het vaak op prijs dat hij of zij direct de gelegenheid krijgt de oorzaak van uw klacht met u te bespreken. U kunt uw klacht ook voorleggen aan de direct leidinggevende van degene die de klacht heeft veroorzaakt.

Deze directe benadering gaat niet iedereen even gemakkelijk af, maar als uw hulpverlener niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen de klacht op te lossen. Een goed gesprek kan veel duidelijkheid geven waardoor u samen tot een oplossing van het probleem kunt komen.

U hebt de mogelijkheid ondersteuning in te schakelen

Dit kan via:

 • Het Zorgbelang Amsterdam kan informatie geven over de rechten en plichten van de cliënt en adviseren over wat u met uw klacht kunt doen. Een medewerker kan u ook ondersteunen, bijvoorbeeld bij het schrijven van een brief. Het Zorgbelang werkt onafhankelijk van hulpverleners en instelling in de gezondheidszorg en is een onderdeel van een Zorgbelang Nederland. Op de volgende bladzijde is aangegeven waar u het kantoor in Amsterdam kunt bereiken.
 • De klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris behandelt klachten die rechtstreeks worden ingediend. De klachtenfunctionaris kan het volgende voor u doen: luisteren naar uw verhaal en meedenken over een oplossing; uitleg en informatie geven over de klachtenprocedure bij de thuiszorginstelling; de klacht – eventueel anoniem – registreren.

Beoordeling door de Klachtencommissie

Als het bespreken van uw klacht niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid of u wilt een onafhankelijke uitspraak over uw klacht, dan kunt u uw klacht laten behandelen door de klachtencommissie. De klachtencommissie is onpartijdig en bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en tenminste twee andere leden. De klachten commissie onderzoekt uw klacht en doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht. De klachtencommissie kan daarbij een aanbeveling doen welke maatregelen de hulpverlener kan nemen om herhaling te voorkomen. De klachtencommissie kan geen schadevergoeding toekennen.

Meestal moet u uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie. Het IKG of de klachtenfunctionaris kan u helpen bij het schrijven van de brief. De klachtencommissie informeert u over de verdere behandeling van uw klacht. Om uw klacht goed te kunnen beoordelen verzamelt de klachtencommissie alle informatie die daarvoor nodig is. Mogelijk wordt u gevraagd om (schriftelijk) een toelichting te geven op uw klacht. Misschien is het zelfs nodig om (een deel van) uw dossier bij de hulpverlener op te vragen of om andere betrokkenen te horen. Hiervoor wordt eerst uw toestemming gevraagd. 

De klachtencommissie kan geen bindende uitspraak doen, dat wil zeggen de hulpverlener is niet verplicht het advies van de klachtencommissie op te volgen. Normaal gesproken zal hij/zij dat wel doen. Als u wel een bindende, afdwingbare uitspraak wilt moet u een andere procedure volgen, bijvoorbeeld bij het Regionaal Tuchtcollege of bij de burgerlijke rechter. Het IKG kan u hierover informeren en adviseren.

Zowel het IKG, de klachtenfunctionaris als de klachtencommissie gaan zorgvuldig om met uw privacy. Aan de klachtenprocedure zijn geen kosten verbonden.

Adressen:

 

Sara Thuiszorg

Klachtenfunctionaris

Bosboom Toussaintstraat 5

1054 AL  Amsterdam

020-421 22 77

jenny.veerman@sarazorg.nl

 

Vertrouwenspersoon

Bosboom Toussaintstraat 5

1054 AL  Amsterdam

06-38 26 47 35

astrid.terlien@sarazorg.nl

 

Samenwerkende Professionele Organisaties Thuiszorg (SPOT)

T.a.v. Secretariaat

Postbus 12

3740 AA Baarn

035 - 542 75 17

 

Zorgbelang Amsterdam

Bezoekadres: 

Plantage Middenlaan 14
1018 DD Amsterdam                                                                                                             

Telefoon:          020-7525100                                                                                                                         

E-mail:            info@clientenbelangamsterdam.nl

Website:          www.clientenbelangamsterdam.nl

 

 

Privacyreglement

Sara Thuiszorg behandelt persoonsgegevens die door haar worden verwerkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Sara Thuiszorg draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk, veilig en in overeenstemming met de toepasselijke (privacy)wetgeving worden behandeld.

Sara Thuiszorg streeft er naar om de privacy van haar cliënten, bezoekers en personeel zo goed mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen, gebruik en het verstrekken van uw gegevens, of het voeren van een vertrouwelijk gesprek met uw zorgverleners.

In deze privacyverklaring leest u op welke manier we de correcte verwerking van persoonsgegevens in onze organisatie hebben geborgd.
 

Welke persoonsgegevens we verzamelen

Sara Thuiszorg verzamelt allerlei gegevens van natuurlijke personen. We verzamelen persoonsgegevens van klanten, huurders, medewerkers, en externe partijen zoals leveranciers.

We verzamelen:

 

In eigen systemen papieren dossiers kantoor en zorgmap bij de klant thuis:

 • NAW
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • BSN
 • Verzekeraar en nr.
 • Huisarts
 • Apotheek
 • Contactpersonen van klant

 

 • Huisdieren (ivm inzet personeel)
 • Roken (idem)
 • Medicatie
 • Diagnose
 • Prognose
 • ZRM
 • Gezondheid gerelateerd gedrags-domeinen
 • Eventueel kluisnummer (huissleutel)
 • Diversen over reilen en zeilen klant

 

In eigen systemen, papieren dossiers kantoor van medewerkers:

 • NAW
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • BSN
 • Burgerlijke staat
 • Diploma’s
 • Certificaten
 • Referenties
 • Functie
 • Vaardigheden
 • Bankrekeningnummer
 • Schaal
 • Uurloon
 • VOG

 

 • informatie over eventuele ontvangen uitkeringen voorafgaand aan dienstverband
 • Arbeidscontract
 • Paspoort (of identiteitskaart)
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Big-registratie (indien van toepassing)
 • Zorgverzekeraar
 • Weekendtoeslag (indien van toepassing)
 • Loonheffing
 • Allergieën (voor huisdieren, als klant huisdier heeft)

Waarvoor Sara Thuiszorg uw persoonsgegevens verwerkt

 1. Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 2. Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 3. Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen;
 4. Om u te informeren over nieuwe diensten en activiteiten van Sara Thuiszorg;
 5. Het afhandelen van informatieaanvragen;
 6. Het uitvoeren van (cliënt)tevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten;
 7. Het verbeteren van de website en de dienstverlening van Sara Thuiszorg;
 8. Het verzenden van digitale nieuwsbrieven;
 9. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-en bewaarplicht;
 10. Om eventuele klachten correct te behandelen.

De gronden waarop mag Sara Thuiszorg deze persoonsgegevens verwerkt

 • uw toestemming;
 • uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of;

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Sara Thuiszorg heeft een aantal organisaties ingeschakeld die werkzaamheden voor Sara Thuiszorg verrichten. Zo maakt Sara Thuiszorg gebruik van een organisatie die de ICT (onderhoud en beheer) verzorgt en een organisatie die cliënttevredenheidsonderzoek uitvoert. Voor al deze organisaties gelden dezelfde eisen en uitgangspunten zoals in deze Privacyverklaring zijn vastgelegd. Deze eisen en uitgangspunten hebben we vastgelegd in Verwerkersovereenkomsten.

De noodzaak om persoonsgegevens aan Sara Thuiszorg te verstrekken

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan hanteert Sara Thuiszorg als uitgangspunt dat niet meer persoonsgegevens worden gevraagd dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden. Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met Sara Thuiszorg te sluiten. Indien u geen persoonsgegevens wenst te verstrekken, dan kunt u geen gebruik maken van onze zorgverlening en/of diensten.

Doorgeven van gegevens aan het buitenland

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

Sara Thuiszorg maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Sara Thuiszorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is op grond van geldende wet- en regelgeving. Op grond van artikel 7:454 BW worden persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst 15 jaar na vervaardiging daarvan bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Andere persoonsgegevens, waaronder financiële gegevens, worden maximaal 7 jaar na het einde van de zorgovereenkomst bewaard.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Sara Thuiszorg heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als vertrouwelijke informatie. Personen die namens Sara Thuiszorg toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Sara Thuiszorg verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van de organisaties die in haar opdracht gegevens verwerken en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Uw rechten met betrekking tot de door Sara Thuiszorg verwerkte persoonsgegevens

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. Hierna lichten wij deze kort toe.

Inzagerecht

U heeft het recht de door Sara Thuiszorg verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht

U heeft het recht uw gegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Recht op beperking

U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Sara Thuiszorg de verwerking van uw gegevens tijdelijk ‘bevriest’. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 • In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 • Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;
 • Indien Sara Thuiszorg de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
 • In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u aan Sara Thuiszorg verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor 'papieren' verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere organisatie.
Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de organisatie waaraan u de gegevens wilt laten doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Intrekken van toestemming

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming dan heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken.

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten

Het uitoefenen van de rechten is voor u in principe kosteloos behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

Termijnen

We doen ons uiterste best om uw vragen/verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/ of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie

Sara Thuiszorg kan bij alle vragen / verzoeken om nader bewijs van uw identiteit vragen. Dit doet Sara Thuiszorg om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt of dat ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in de persoonsgegevens.

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat Sara Thuiszorg aan een verzoek geen gehoor kan geven, bijvoorbeeld als uw gegevens zijn of worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting.

Sara Thuiszorg zal ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mocht Sara Thuiszorg aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan wordt dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar gemaakt. U kunt zich vervolgens in dat geval tot de rechter wenden.
Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor (direct) marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Functionaris Gegevensbescherming

Sara Thuiszorg heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert onze organisatie over de privacywetgeving. Om de onafhankelijk van de FG te borgen hebben we deze persoon extern ingehuurd. De FG apporteert rechtstreeks aan de directie. De FG is de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder.
U vindt de contactgegevens van de FG onderaan deze Privacyverklaring.

Klachtafhandeling over de verwerking van persoonsgegevens

Als u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Sara Thuiszorg dan stellen we het op prijs om dat zo spoedig mogelijk van u te vernemen. We doen dan ons uiterste best om deze klacht op te lossen. Als u er met ons niet uit komt dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijziging van de Privacyverklaring

Sara Thuiszorg kan deze Privacyverklaring wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website van Sara Thuiszorg. Sara Thuiszorg adviseert u daarom regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen voor een update.

Heeft u vragen?

U kunt natuurlijk ook altijd aan Sara Thuiszorg vragen stellen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Onze contactgegevens

Voor vragen over deze Privacyverklaring en/of de verwerking van uw persoonsgegevens door Sara Thuiszorg kunt met u contact met ons opnemen.

Sara Thuiszorg

Bosboom Toussaintstraat 5

1054 AL Amsterdam

020 - 421 22 77

 

Functionaris Gegevensbescherming

Pieter Eeltink

pieter.eeltink@sarazorg.nl

06 2299 4509

 

 

 

Aanvullende verklaring in verband met het gebruik van de website van Sara Thuiszorg

In het kader van onze online dienstverlening legt Sara Thuiszorg gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen via onze website. Hierdoor is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Sara Thuiszorg daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of u hiermee heeft ingestemd.

Bezoekgegevens

Op onze website www.sarazorg.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachines. Deze gegevens worden gebruikt om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan Sara Thuiszorg haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies

Wij verzamelen geen cookies.

Sara Thuiszorg en andere websites

Op de website van Sara Thuiszorg treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Sara Thuiszorg kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de Privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.