Privacy

Sara Thuiszorg behandelt persoonsgegevens die door haar worden verwerkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Sara Thuiszorg draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk, veilig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden behandeld.

Sara Thuiszorg streeft ernaar om de privacy van haar cliënten, bezoekers en personeel zo goed mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen, het gebruik van en het verstrekken van uw gegevens, of het voeren van een vertrouwelijk gesprek met uw zorgverleners.

In deze privacyverklaring leest u op welke manier we de correcte verwerking van persoonsgegevens in onze organisatie hebben geborgd.

Welke persoonsgegevens we verzamelen

Sara Thuiszorg verzamelt allerlei gegevens van natuurlijke personen en organisaties. We verzamelen persoonsgegevens van klanten, huurders, medewerkers, en externe partijen zoals leveranciers. We verzamelen:

In eigen computersystemen, in papieren dossiers op ons kantoor en in de zorgmap bij de klant thuis:

 • NAW
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • BSN
 • Verzekeraar en verzekeringsnummer
 • Huisarts
 • Apotheek
 • Contactpersonen van klant
 • Huisdieren (i.v.m. inzet personeel)
 • Roken (idem)
 • Medicatie
 • Diagnose
 • Prognose
 • ZRM
 • Gezondheid gerelateerde gedrags-domeinen
 • Eventueel kluisnummer (huissleutel)
 • Diversen over reilen en zeilen klant

In eigen computersystemen, en in papieren dossiers op ons kantoor van medewerkers:

 • NAW
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • BSN
 • Burgerlijke staat
 • Diploma’s
 • Certificaten
 • Referenties
 • Functie
 • Vaardigheden
 • Bankrekeningnummer
 • Schaal
 • Uurloon
 • VOG
 • Informatie over eventuele ontvangen uitkeringen voorafgaand aan dienstverband
 • Arbeidscontract
 • Paspoort (of identiteitskaart)
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Big-registratie (indien van toepassing)
 • Zorgverzekeraar
 • Weekendtoeslag (indien van toepassing)
 • Loonheffing
 • Allergieën (voor huisdieren, als klant huisdier heeft)

Waarvoor Sara Thuiszorg uw persoonsgegevens verwerkt:

 • Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 • Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 • Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen;
 • Om u te informeren over nieuwe diensten en activiteiten van Sara Thuiszorg;
 • Het afhandelen van informatieaanvragen;
 • Het uitvoeren van (cliënt)tevredenheidsonderzoeken enmarketingactiviteiten;
 • Het verbeteren van de website en de dienstverlening van Sara Thuiszorg;
 • Het verzenden van digitale nieuwsbrieven;
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 • Om eventuele klachten correct te behandelen.

De gronden waarop Sara Thuiszorg deze persoonsgegevens verwerkt:

 • Uw toestemming;
 • Uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Sara Thuiszorg heeft een aantal organisaties ingeschakeld die werkzaamheden voor Sara Thuiszorg verrichten. Zo maakt Sara Thuiszorg gebruik van een organisatie die de ICT (onderhoud en beheer) verzorgt en een organisatie die cliënttevredenheidsonderzoek uitvoert. Voor al deze organisaties gelden dezelfde eisen en uitgangspunten zoals in deze Privacyverklaring zijn vastgelegd. Deze eisen en uitgangspunten hebben we vastgelegd in Verwerkersovereenkomsten.

De noodzaak om persoonsgegevens aan Sara Thuiszorg te verstrekken:

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen, hanteert Sara Thuiszorg als uitgangspunt dat niet meer persoonsgegevens worden gevraagd dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden. Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met Sara Thuiszorg te sluiten. Indien u geen persoonsgegevens wenst te verstrekken, dan kunt u geen gebruik maken van onze zorgverlening en/of diensten. Ook kunt u dan niet bij ons werkzaam zijn.

Doorgeven van gegevens aan het buitenland

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling.

Sara Thuiszorg maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling.

Bewaartermijn persoonsgegevens.

Sara Thuiszorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is op grond van geldende wet- en regelgeving. Op grond van artikel 7:454 BW worden persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst 15 jaar na vervaardiging daarvan bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Andere persoonsgegevens, waaronder financiële gegevens, worden maximaal 7 jaar na het einde van de zorgovereenkomst bewaard.

Beveiliging van uw persoonsgegevens.

Sara Thuiszorg heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als vertrouwelijke informatie. Personen die namens Sara Thuiszorg toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Sara Thuiszorg verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van de organisaties die in haar opdracht gegevens verwerken en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.
Mocht er ondanks genoemde maatregelen toch een Datalek ontstaan, dan heeft Sara Thuiszorg een procedure om, afhankelijk van de ernst van het lek, de Authoriteit Persoonsgegevens en u als betrokkene hierover te informeren.

Uw rechten met betrekking tot de door Sara Thuiszorg verwerkte persoonsgegevens.

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. Hierna lichten wij deze kort toe.

Inzagerecht
U heeft het recht de door Sara Thuiszorg verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht
U heeft het recht uw gegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Recht op beperking
U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Sara Thuiszorg de verwerking van uw gegevens tijdelijk ‘bevriest’. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 • In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 • Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;
 • Indien Sara Thuiszorg de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
 • In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de door u aan Sara Thuiszorg verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor ‘papieren’ verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere organisatie.

Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de organisatie waaraan u de gegevens wilt laten doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Intrekken van toestemming
Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming dan heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken.

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten
Het uitoefenen van de rechten is voor u in principe kosteloos behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen met ons kantoor.

Termijnen
We doen ons uiterste best om uw vragen/verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/ of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie
Sara Thuiszorg kan bij alle vragen/verzoeken om nader bewijs van uw identiteit vragen. Dit doet Sara Thuiszorg om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt of dat ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in de persoonsgegevens.

Individuele afweging bij ieder verzoek
We wijzen u erop dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat Sara Thuiszorg aan een verzoek geen gehoor kan geven, bijvoorbeeld als uw gegevens zijn of worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting.

Sara Thuiszorg zal ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mocht Sara Thuiszorg aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan wordt dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar gemaakt. U kunt zich vervolgens in dat geval tot de rechter wenden.

Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor (direct) marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Functionaris Gegevensbescherming.

Sara Thuiszorg heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert onze organisatie over de privacywetgeving. Om de onafhankelijkheid van de FG te borgen hebben we deze persoon extern ingehuurd. De FG rapporteert rechtstreeks aan de directie. De FG is de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder.

Klachtafhandeling over de verwerking van persoonsgegevens.

Als u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Sara Thuiszorg dan stellen we het op prijs om dat zo spoedig mogelijk van u te vernemen. We doen dan ons uiterste best om deze klacht op te lossen. Als u er met ons niet uit komt dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijziging van de Privacyverklaring.

Sara Thuiszorg kan deze Privacyverklaring wijzigen. Onderaan deze pagina ziet u wanneer deze verklaring voor het laatst is bijgewerkt.

Heeft u vragen?

U kunt natuurlijk ook altijd aan Sara Thuiszorg vragen stellen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Onze contactgegevens.

Voor vragen over deze Privacyverklaring en/of de verwerking van uw persoonsgegevens door Sara Thuiszorg kunt u contact met ons opnemen.

Sara Thuiszorg
Bosboom Toussaintstraat 5
1054 AL Amsterdam
020 – 421 22 77
info@sarazorg.nl

Functionaris Gegevensbescherming
fg@sarazorg.nl

Laatste update van deze Privacyverklaring: 15 juli 2019

Start typing and press Enter to search